قابل توجه پژوهشگران نهضت مشروطیت ایران

 

رونوشت پیمان نامه
درجلسه بیست ششم ذی الحجه الحرام ۱۳۲۳
ماامضاکندگان ذیل بایکدیگر متحد و …(هم مشی) شده وبا(کلام الله) قسم یاد کردیم که ازامروز باهمدیگر صمیمی بوده ،همه برای یکی ،ویکی برای همه بوده بطوری بایکدیگر متصل وملتصق باشیم که هیچ نیرویی نتواندمارا ازیکدیگر تفکیک ودراجرای مقاصدمانع شود ،واگربرای یکنفرازما امری جزئی یاکلی واقع شود همه برای انجام آن ازروی حقیقت و واقع حاضرگردیم وازپاسخ بنوع ،وفداکاری درباره یکدیگرمضایقه ننموده ودرمنافع ومضارّهم شریک باشیم
وبرای تحصیل فرمان مشروطیت وبرقراری اصول حرّیت،تاسرحدامکان مجاهده نمائیم وهمچنین دراجرای مواد ذیل ساعی وکوشاباشیم
۱-برای برانداختن عین الدوله بهروسیله است کوشش نمائیم وانتقام خون مرحوم شیخ محمدساطان الواعظین را ازمسببین وقاتلین بگیریم
۲-بوسیله آقایان قوام السلطنه و وزیرهمایون ومشیرالملک وخلیل خان اعلم الدوله ،شاه را آماده اعطای فرمان مشروطیت نمائیم وهواخواهان(مشروطه) درباری خودرا ،ب…وزمینه ساز وآماده برای قبولیّت شاه ومبارزه بامخالفین واعداءعدالت تشویق نماییم
۳-امیربهادر و دارودسته مخالفین را قلع وقمع کنیم
۴-هرمذاکره که لازم باشد و هرماده که همه بآن ..شود ، بعداز تصویب اکثریت ، اضافه براین مواد(چهارگانه)خواهد بود..–
]نام امضاکنندگان که قطعا درنسخه اصلی مهرخودراهم زده بودند بدین شرح است ]
حبیب اله شمس ! ، م محی!، حسین صدرائی ؛ حاجی سیداسداله واعظ زاده ،محمد سحاب ،شیخ العراقین زاده ؛ شیخ ابراهیم قمی ؛ دکترحسن طبیب ؛ش قاجار حسنقلی ؛ زین الدین )زین العابدین)..! دکتر اختیارالسلطنه ؛ رکن الملک ،
سید محمدالموسوی !

پیمان نامه ی گروهی از فعالان سیاسی است که پیش از صدور فرمان مشروطیت در یک گردهمایی با ذکر اهداف خود، برای پیشبرد اهداف نهضت هم قسم شدند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *