رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قونسول آذربایجان

جنرال قونسول مقیم آذربایجان به اتفاق ویس قونسول و فرمانده گارد قزاق روس و قزاقان روسی

اشتراک گذاری

ارسال نظر