رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در زمان قدیم رسم بود که افرادی در کوچه و خیابان، نوای «آی لحاف دوزی»سر می دادند و در حیاط خانه ها لحاف می دوختند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر