رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«کلنل لیاخوف»فرمانده قزاق

«فیروز کاظم زاده» در تحقیقات خود براساس منابع روسی در معرفی«کلنل لیاخوف» می نویسد:«بلندی قامتش 1/90 بود، با سری کوچک به شکل گلوله و ریش زردی که آن را می چید و آراسته می کرد. در سی ونه سالگی بسیار جوان می نمود، اونیفورم تیره رنگ زیبایی می پوشید و با حرکاتی زیبا و جذاب و چابک راه می رفت که حالتی سخت ممتاز به وی می بخشید. چشمان آبی و ژرف و نافذ و چانه ای برآمده داشت. اراده ای آهنین داشت و کاملاً سرسپرده استبداد بود.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر