رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مامور حفاظت ارگ

1- «حاجی میرعلی اکبر قره آقاسی»با عده خودش که مامور حفاظت ارگ دولتی شده-2- «نجفقلی خان» معاون«میرعلی اکبر قره آقاسی»-3- «میر ابوالفضل» برادر«قره آقاسی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر