رفتن به محتوا رفتن به فوتر

متحصنین تبریز

متحصنین تلگرافخانه تبریز

مقصود ما حفظ وطن بود، اینک با این که از طرف دولت به جانب ما آمده اند، ما این عار و ننگ را برخود نمی توانیم هموار کنیم و کشته می شویم به دست اردوی شما

اشتراک گذاری

ارسال نظر