رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدحسن میرزا 

«محمدحسن میرزا»  ملقب به «حضرت اقدس»

او برادر و ولیعهد احمدشاه قاجار و آخرین ولیعهد قاجاریه بود. در شهریور ۱۲۸۸ به ولیعهدی رسید و تا خلع سلطنت احمدشاه جمعاً به مدت شانزده سال در همین مقام ماند. احمدشاه پس از تاجگذاری وی را به فرمانروایی آذربایجان منصوب کرد. در سال ۱۳۰۸ پس از فوت احمدشاه در پاریس اعلامیه‌ای صادر کرد و در آن خود را پادشاه قانونی ایران اعلام نمود. در حوادث شهریور ۱۳۲۰ و استعفای رضاشاه بار دیگر خواستار بازگشت به ایران شد و سرانجام در سال ۱۳۲۱ در فقر و تنگدستی در پاریس درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر