رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«محمدشاه»

«محمدشاه» نوه«فتحعلیشاه» و پسر ارشد«عباس میرزا»بود. اگر«محمدشاه» عنوانی پیدا کرد، به واسطه وجود«عباس میرزا» پدرش و بعد در آغاز سلطنتش به واسطه شخص«قائم مقام» صدراعظم او بود. اما پس از کشتن صدراعظم، اوضاع به کلی بهم خورد، به این معنی که از یک سو به دلیل علیل و مریض بودن«محمدشاه» و از سوی دیگر تحریکات بیگانگان، به قدری هرج و مرج در ایران تولید شد که اگر«میرزاتقی خان امیرکبیر» پس از درگذشت«محمدشاه» و جلوس«ناصرالدین شاه» سر و صورتی به اوضاع درهم کشور نمی داد، به طور قطع، تجزیه و تقسیم می گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر