رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدعلی فروغی

«محمدعلی فروغی»معروف به«ذکاءالملک»

«محمدعلی فروغی»فرزند«محمدحسین خان ذکاءالملک اول» و متولد سال 1294 هجری قمری در تهران بود. او برای تحصیل وارد دارالفنون شد. مدتی به علم طب روی آورد تا این که طبابت را مطابق ذوق خود نیافت و به فلسفه و عرفان متمایل گردید. وقتی پدرش در سال 1314 هجری قمری به انتشار مجله«تربیت»همت گماشت،«محمدعلی» دخالتی تام و تمام در این کار داشت. پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس اول که در حقیقت، مجلس موسسان بود،«فروغی» برای ریاست دبیرخانه دعوت شد و کار اداری مجلس را انجام می داد. در دوره دوم مجلس، نماینده مردم تهران بود. پس از چند ماه، جای خود را به«موتمن الملک» سپرد و خود به نیابت ریاست رسید. زمانی که مجلس موسسان در آذرماه 1304 امور سلطنت را به«رضاخان» واگذار کرد،«محمدعلی فروغی» به عنوان اولین نخست وزیر«رضاخان» معرفی شد. پربارترین دوران حیات علمی«فروغی» از 1314 تا 1320 بود که موفق شد آثار مهمی از خود به یادگار گذارد. سه جلد کتاب«سیر حکمت در اروپا» و«شرح اشارات بوعلی سینا» از اهم کارهای او در این زمان است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر