رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«محمدعلی میرزا»

«محمدعلی شاه» ششمین پادشاه سلسله قاجاریه، فرزند«مظفرالدین شاه» در سال 1249 شمسی در تبریز متولد شد. مادرش«تاج الملوک» ملقب به«ام الخاقان» دختر«میرزا تقی خان امیرکبیر» از بطن«خانم عزت الدوله» دختر«محمدشاه قاجار» بود. در 17 سالگی اولین شغل دولتی را به او سپردند و آن، فرماندهی فوج امیریه با وظیفه حفاظت ارگ حکومتی تبریز بود. در سال 1308«ناصرالدین شاه» به او منصب امیرتومانی و نشان و حمایل داد و فرمانده کل قشون آذربایجان شد و علاوه بر آن، حکومت خوی و شاپور نیز به او واگذار گردید. در اوایل سال 1314 هجری قمری به ولیعهدی ایران انتخاب شد و«میرزاعلیخان امین الدوله» کارگزار و پیشکار او گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر