رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدخان خواجه از غلامان مورد توجه ناصرالدین شاه بود. خواجه های حرم شاه، هریک برای خود اندرونی، بیرونی و کلفت و نوکر و پیش خدمت داشتند و اداره حرم خانه شاه با آنها بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100