رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«حسینقلی خان مخبرالدوله» از رجال قاجار و پسر بزرگ«علیقلی خان مخبرالدوله»بود که در آن زمان، وزارت تلگراف را بر عهده داشت

«حسینقلی خان» ابتدا معاون پدر بود و سپس در سال 1295 هجری قمری به ریاست اداره تلگراف منصوب شد و 10 سال در این مقام ماند. او از مخالفان مشروطه بود و برای ممانعت از ارتباط مشروطه‌خواهان با یکدیگر، تمام سیم‌های تلگراف تهران را قطع کرد!

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر