رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مرشد در زورخانه همنوا با حرکات پهلوانان، ضرب می گیرد و نوای خوشِ آوازش با اشعار فردوسی بزرگ، جاودانه می شود  

اشتراک گذاری

ارسال نظر