رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مسجد سپهسالار

مسجد«مرحوم مشیرالدوله سپهسالار» است که مردمان بر اطراف حوض مشغول وضو و مسح کشیدن هستند. در رمضان 1309 لوی ییل در(برج)حمل، پیش نماز اینجا«ملا محمدرستم آبادی» است 

عکس: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر