رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مشروطه خواهان در زنجیر

1- قاضی قزوینی 2-مدیر روزنامه روح القدوس 3-میرزا حسین، آدم آقا بالاخان سردار 4-شیخ ابراهیم، پسرعموی روح القدوس 5-مجید سیگار فروش 6-علی سرباز 7-شریف صحاف 8-میرزا محمدعلی خان، مدیر روزنامه شرق 9-مشهدی باقر تبریزی 10-حشمت نظام 11-شاهزاده ناصر الممالک 12-میرزا علی اکبر خان معتمد دیوان 13- میرزا محمدعلی، پسر ملک المتکلمین 14-نایب باقرخان 15-میرزا داود خان 16-شاهزاده یحیی میرزا 17-آقا میرزا بزرگ تبریزی 18-شیخ ابراهیم طالقانی 19-حاجی خان خیاط 20-علی بیک 21- حاجی محمد تقی بنک دار 22- میرزا علی اکبر برادر قاضی قزوینی

اشتراک گذاری

ارسال نظر