رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفر سوم فرنگ

پذیرایی از «مظفرالدین شاه» در سفر سوم فرنگ- کارخانه توپ سازی« بکستر وزوو»-1905 میلادی

از چپ: «نصیرالدوله»- «اعلم الدوله ثقفی»- «امیربهادر جنگ»-«مظفرالدین شاه»- «سید حسین بحرینی» و یکی دیگر از ملتزمین.

اشتراک گذاری

ارسال نظر