رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مظفرالدین شاه

«مظفرالدین شاه» 

«مظفرالدین شاه»، «امین الدوله» را ابتدا به مقام وزیراعظم و سپس به عنوان صدراعظم خود منصوب نمود و«فخرالدوله»دختر خود را نیز به نکاح«میرزامحسن معین الملک»پسر صدراعظم درآورد. یکی از برنامه های صدراعظم جدید، تهیه پول برای مسافرت«مظفرالدین شاه»به اروپا بود و با تمام تلاشی که به عمل آورد، نتوانست وامی از دولت های خارجی بگیرد و لذا پس از چند ماه صدراعظمی، معزول شد و شاه مجدداً«میرزا علی اصغرخان امین السلطان»را که در قم بسر می برد، به تهران احضار کرد و مقام صدارت عظمی را به او سپرد.«امین السلطان»برای اجرای خواسته شاه و بردن او به اروپا با چند کشور مذاکراتی انجام داد تا وامی بگیرد و سرانجام روسیه تزاری تن به این کار داد و موافقت نمود مبلغ 22/500/000 منات به ایران وام بپردازد که برابر بود با شصت میلیون فرانک فرانسوی، یا بیست و چهار کرور تومان(12 میلیون تومان)!

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر