رفتن به محتوا رفتن به فوتر

معرفی وزرا و امراء در زمان ریاست امین الدوله

اسامی وزرا و امراء و نظامیان صاحبمنصب و اعضای مجلس شورا با درج سمت ها

دایره دولت

مجلس محترم دارالشورای کبرای دولتی به ریاست جناب جلالتماب «امین الدوله»(امین الدوله یک بار از ریاست مجلس استعفا داد و برای بار دوم انتخاب شد و تا سال 1303 رییس مجلس شورای ملی بود.)

اسامی وزراء عظام و اعضاء فخام دارالشورای کبری از شاهزادگان معظم وغیرهم از قرار سنوات ماضیه است و تغییری نکرده، فقط در ظرف سنه ماضیه ایت ییل، تغییرات مجلس دربار اعظم و اشخاصی که تازه به عضویت این مجلس محترم، نائل و برقرار شده اند، از قرار ذیل است به ترتیب زمان:

«جناب امین الملک»، نایب کل وزارت جلیله مالیه و دربار اعظم- «جناب مجدالملک»، وزیر وظایف و اوقاف و نایب«جناب جلالتماب امین الدوله»در مجلس-«جناب محمدعلیخان سپهدار»- «میرزا حسن مستوفی» داماد«معزالدوله»-«میرزا محمودخان مستوفی فراهانی» پسر مرحوم«میرزا ابوالحسنخان قائم مقام» به جای پدر خود برقرار شده است.

وزارت جلیله جنگ

نواب مستطاب اشرف والا نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ و رییس کل قشون ظفرنمون از توپخانه و قورخانه و زنبورکخانه و افواج قاهره و سواره و پیاده نظام و خارج نظام،«جناب جلالتماب نظام الملک» وزیرلشکر و رییس دفتر و امیرنویان.

در بخش زیرین نیز اسامی ارباب قلم دفتر لشکر، ملتزمین رکاب مبارک و غیرهم لشکر نویسان عظام قید شده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر