رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مقامات خارجی در ایران

از چپ به راست: نفر دوم«جوهن لورنس کالدول» وزیر مختار آمریکا، نفر سوم«الله یار صالح» منشی سفارت، نفر چهارم«علی پاشا صالح» منشی سفارت، نفر پنجم«دلامبرت» دفتردار سفارت و برادر  زن وزیر مختار

اشتراک گذاری

ارسال نظر