رفتن به محتوا رفتن به فوتر

منشی الممالک

منشی الممالک-1280

«رضاقلی نوایی» معروف به«منشی الممالک» پسر«عبدالمجید» از اهالی قریه«نوا» و از رجال مهم دوره سلطنت«آغامحمدخان» و «فتحعلیشاه قاجار» بود که مدتی مهردار و منشی اسرار«آغامحمدخان» بود و بعد در زمان سلطنت«فتحعلیشاه» نیز «منشی الممالک» و از رجال درجه اول مملکت به شمار می آمد. «رضاقلی نوایی»در سال 1220 هجری قمری به سمت نظامت امور درب سرای سلطنت و مهرداری شاه و تصدی خزانه برگزیده شد. در سال 1221 قمری«فتحعلیشاه» چهار وزیر انتخاب کرد و کارهای دولتی را میان آنان تقسیم کرد و برای هریک وظایفی تعیین نمود. از جمله وزراء یکی هم«رضاقلی»بود.

«رضاقلی نوایی»گاهی هم شعر می گفت و«سلطانی» تخلص می کرد و در میان شعرا معروف به«سلطانی مازندرانی» است.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر