رفتن به محتوا رفتن به فوتر

منصورالملک

«علی منصور» ملقب به«منصورالملک»

«علی منصور» در سال 1265 هجری شمسی متولد شد. او همزمان با نهضت مشروطیت به خدمت وزارت خارجه درآمد.«منصور» مدتها ریاست ادارات مختلف امور خارجه را برعهده داشت و زمانی نیز رییس اداره کارگزینی و تحریرات بود و سرانجام معاون آن وزارتخانه شد. در سال 1298 به کفالت وزارت خارجه رسید و در سال 1299 از وزارت خارجه رفت و حکمرانی رضاییه را برعهده گرفت. در کابینه دوم«مشیرالدوله» در سال 1302 کفالت وزارت کشور با وی بود. در سال 1308 به عضویت کابینه«حاج مخبرالسلطنه هدایت» برگزیده و وزیر کشور شد.«منصور» تا سال 1331 در پست سفارت مشغول به کار بود و پس از آن سفیر ترکیه شد. آخرین سمت سیاسی او سفیر سیار در دولت های اروپایی بود که به جای«زاهدی» به این ماموریت رفت و مدت چهارسال در سوییس مقر سفارت، دور از غوغای سیاسی به استراحت پرداخت و در سال 1351 درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر