رفتن به محتوا رفتن به فوتر

موتمن الملک

«آقای موتمن الملک»رییس مجلس شورای ملی در موقع نطق«حاجی آقا»وکیل شیراز در مجلس 

اشتراک گذاری

ارسال نظر