رفتن به محتوا رفتن به فوتر

موزیکانچیان در ایام عروسی

موزیکانچیان که در ایام عروسی«دُرّ السلطان» در عمارت بهارستان موزیکان می زدند، در شهر رجب 1312، یونت ئیل، آخر جدی که هوا خیلی خیلی سرد است

اشتراک گذاری

ارسال نظر