رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مکتوب عدالة الملک درباره رفع سوء تفاهم

مکتوب«عدالة الملک» به«حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد»درباره رفع سوء تفاهم

حضور مبارک حضرت مستطاب ملاذالانام، حجت الاسلام«آقای حاج میرزا ابوالمکارم» مجتهد دامت برکاته العالی

معروض می دارد، مرقومه شریفه جنابعالی پرتو وصول بخشید. از اعتدال مزاج شرافت امتزاج جناب مستطاب عالی، منبسط و متشکر شدم. در باب وساوس و تحریک جماعت اطرافی، قلب شریف، انزجاری حاصل نموده بود. مسئله[ای]نیست. ابداً هیچ وقت، خود را مقید به تبعیت اغراض و مفاسد و مجعولات نکرده ام. در هر موقع جوابی را که دلیل بر بی طرفی و بی غرضی دانسته و مقرون به حقانیت بوده، داده ام. محمول بر اغماض و طرفی گری نشود و از جمله تکالیف ذمه حکومتی است، نمی توان عارض را ممانعت نمود و موکول به تحقیق می دارم. خاطر شریف از این امر، آسوده باشد. در باب امر محل و آرامی آنجا هم سپردم حکمی را که لازم بدانید و بفرمایید، بنویسند و بفرستند و درخصوص عارضین، هر وقت اعاده مطلب نمودند، اساتید شرعیه و عرفیه که در خدمت جنابعالی هستند، رجوع به تحقیق می نمایند.

زیاده، ایام افادت و افاضت مستدام باد.

عدالة الملک

اشتراک گذاری

ارسال نظر