رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مک نامارا وزیر دفاع آمریکا

«روبرت مک نامار»ا در اوج بحران های سیاسی با چشمانی بسته به افکار خود نظم می بخشد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر