رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزافتحعلیخان

«میرزافتحعلیخان»صاحبدیوان شیرازی

«فتحعلیخان» ملقب به«صاحبدیوان» و«وزیر نظام» پسر دوم«حاجی میرزاعلی اکبر قوام الملک» و داماد«فتحعلیشاه» و نوه«حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله شیرازی»وزیر«آغامحمدخان»و صدراعظم«فتحعلیشاه قاجار» بود. در سال 1256 هجری قمری در سن بیست سالگی از شیراز به تهران آمد و در دفتر استیفاء(وزارت دارایی) وارد خدمت شد و چندی نگذشت که مستوفی(حسابدار) چند شهر از قبیل همدان، قزوین و غیره گردید و پس از آن، مدتی حاکم بلوک خوار و ورامین و رییس ایلات مقیم آن سامان شد و تا سال 1269 قمری معروف بود به«میرزا فتحعلیخان مستوفی» تا این که در سال 1274 قمری به«صاحبدیوان» ملقب شد.

در سال 1284 قمری که«مسعود میرزا یمین الدوله»(ظل السلطان) حاکم اصفهان شد،«صاحبدیوان» به وزارت و پیشکاری او تعیین گردید و در اوایل سال 1286 قمری خودش مستقلاً به حکومت اصفهان منصوب شد. در سال 1288 قمری حکومت اصفهان علاوه بر حکمرانی خراسان به«سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه» واگذار گردید و«صاحبدیوان» به تهران، احضار و به وزارت«مظفرالدین میرزا» تعیین و به تبریز فرستاده شد. در سال 1290 قمری به تهران آمد و به هنگام بازگشت، افزون بر سمت سابقش، به منصب و لقب وزیر نظامی آذربایجان نیز دست یافت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر