رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزا جهانگیرخان

«میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل»

«میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل»روزنامه نگار دوره مشروطیت بود که پس از به توپ بستن مجلس دستگیر شد و در باغ شاه در مقابل«محمدعلیشاه قاجار»به قتل رسید.

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر