رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزا غفارخان

«میرزا غفارخان یگانه»معروف به«سالار منصور»که در هنگام فتح تهران فرماندهی صد و پنجاه نفر از مشروطه خواهان قزوینی را بر عهده داشت

اشتراک گذاری

ارسال نظر