رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزا محمدخان قاجار دولو

تصویر«امیرکبیر میرزامحمدخان قاجار دولو تاج بخش»نایب السلطنه «آغامحمدخان» 

«میرزامحمدخان قاجار دولو بیگلربیگی» از بزرگان قاجاریه، پسر«حسنخان بیگلربیگی استرآباد» که چندین سال، بیگلربیگی (حاکم)تهران، پدر«اللهیارخان آصف الدوله» و پدر زن«عباس میرزا» نایب السلطنه بود. در سال 1200 هجری قمری«آغامحمدخان» او را به حکومت قزوین منصوب نمود و حکومتش تا اوایل سال 1209 هجری قمری ادامه داشت. در این سال«آغامحمدخان» او را به تهران خواست و به سمت بیگلربیگی تهران برگزید. در سال 1217 هجری قمری«فتحعلیشاه» دختر او را به حباله نکاح«عباس میرزا» درآورد و عروسی مفصلی گرفت و این دختر بعدها معروف شد به «مهدعلیا».

«میرزامحمدخان قاجار دولو بیگلربیگی»خیلی طرف اطمینان«آغامحمدخان قاجار» موسس سلسله قاجاریه بود. در سال 1209 قمری پس از آن که«لطفعلی خان زند» در بم دستگیر شد و در کرمان«آغامحمدخان» با دست خود از هر دو چشم او را نابینا کرد و سپس با حال زار و جراحات بسیار، تحت الحفظ به تهران فرستاد، پس از ورود به تهران«میرزامحمدخان بیگلربیگی»بنا به اشاره و دستور شخص شاه، مامور اجرای قتل«لطفعلی خان» شد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر