رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سرلشکر محمود آیرم»

«محمود آیرم» از افسران ارشد قزاقخانه در حدود سال 1255 متولد شد. مدارس نظامی ایران و روسیه را طی کرد و قبل از کودتا درجه میرپنجی داشت که معادل سرلشکری بود و نخستین افسر ایرانی بود که با درجه سرتیپی به ریاست ستاد قزاقخانه رسیده بود. در سال 1301 به دنبال تشکیل ارتش نوین و تاسیس پنج لشکر مستقل، با ارتقاء به درجه امیرلشکری به فرماندهی لشکر جنوب که مرکز آن اصفهان بود، منصوب شد. در سال 1305 لشکر جنوب، فشار خود را برای خلع سلاح عشایر افزایش داد و عشایر نیز که از نظام اجباری و پرداخت مالیات و خلع سلاح، ناراضی بودند، تدریجاً علیه دولت، دست به شورش زدند و سرتاسر منطقه فارس دستخوش ناامنی و آشوب گردید.«رضاخان» طغیان عشایر را نتیجه بی ترتیبی و سختگیری و اخاذی افسران دانست و لذا«آیرم» را از فرماندهی لشکر جنوب برکنار و به تهران، احضار کرد و او را به زندان انداخت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر