رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ناصرالدین شاه

«ناصرالدین شاه قاجار»

«ناصرالدین شاه» با وجود استبداد مفرطی که داشته، گاهی از اوقات، مردمی از طبقات فرودست به او حرف های گوشه دار می زدند و او تحمل زیادی از خود بروز می داد و خویشتنداری می کرد و طرف مقابل را به هیچ وجه، مورد خشم و غضب خویش قرار نمی داد. از آن جمله است: در سال 1301 قمری، زن«خداداد زرتشتی» باغبان سلطنت آباد مابین حسین آباد و سلطنت آباد در دره سیلابی، کشته شد و شاه کنت رییس پلیس(رییس شهربانی) را مامور رسیدگی به این کار کرد. او هم تحقیقاتی در اطراف موضوع به عمل آورد و یکی از زرتشتی ها را مرتکب عمل، قلمداد نمود.«ناصرالدین شاه» در یکی از روزها که از میان باغ سلطنت آباد عبور می کرد،«خداداد» باغبان را دید و به او گفت:«چرا زنت را شب بیرون می فرستی که کشته شود؟» باغبان بی درنگ جواب داد:«من تصور می کردم که در مملکت شما شب و روز نیست، ما خوابیده ایم و شما بیدارید. بنابراین با اطمینان فرستادم!» شاه پس از شنیدن این جواب، هیچ نگفت و اسب خود را راند و دور شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر