رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-3

 

یک نقاشی که گفته می شود از چهره امیرکبیر کشیده شده است

هو الله تعالی

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم

کاغذهای خراسان را آنچه به عقل قاصراین غلام آمد، نویسانده، در جوف عریضه فرستاده، به نظرهمایون برسد. در صورتی که پسند خاطرهمایون شد،‌ با چاپار زودتر بفرستد. استدعا دارد که زودتر ملاحظه فرمایند تا چاپار ببرد. زیاده جسارت نورزید.

باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر