رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-4

یک نقاشی که گفته می شود از چهره امیرکبیر کشیده شده است

قربان خاکپای مبارکت شوم

پاره ی نوشتجات از کرمان رسیده بود. در جوف عریضه به حضور مرحمت ظهورِ اقدس، فرستاد که با لحاظ نظر همایون سرکار اعلیحضرت قدر قدرت پادشاهی روحی فداه، مشرّف شود.

زیاده جسارت است. الامر الاقدس مطاع

اشتراک گذاری

ارسال نظر