رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-11

هو

قربان خاکپای همایونت شوم      پاره کاغذها که به«آقا محراب» مرحمت فرموده بودید، آورده، رسانید. از آن جهت جسارت به عرض عریضه نمود. باقی الامر همایون مطاع

حاشیه: قربان خاکپای همایونت شوم، امشب شب بیست و چهارم است. تشریف خواهند آورد یا نه. مقرر فرمایند.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر