رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-13

هو

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم     دستخط های مبارک که همراه«میرزا اسکندرخان» مقرر داشته بودید، زیارت کرد. اگرچه جسارت است، اما مقصود این غلام آن نبود که دستخط ها علیحده علیحده باشد. بل، استدعای آن را دارد که دستخط هر دو یکی باشد. خطاب اول به«مرادمیرزا» بعد«اسکندرخان» مثل مسوّده دیشب. اگر استدعای فدوی، مقبول خاطر مبارک باشد، این طور مرقوم فرمایید. زیاده جسارت نورزید. باقی الامرهمایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر