رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-14

هو

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم      دستخط همایون را زیارت کردم. خداوند عالم، سایه بلندپایه همایون را از سر جمیع اهل ایران و این غلام کم نکند. در باب«بهمن میرزا» که مقرر فرموده بودند، فدوی خدمتی را که نفرموده باشند، به قدر امکان در آن کوتاهی نکرده، تا به آنچه بفرمایند، چگونه کوتاهی می کند. فردا ماجرا را به شرط حیات، خاکپای همایون عرض می کند. اخبار خراسان همان روزنامچه سمنان بود که به حضورهمایون فرستاد. زیاده، خبر تازه نیست که جسارت به عرض شود. باقی الامر همایون همایون همایون.

اشتراک گذاری

ارسال نظر