رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-28

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم     در باب جواب های«سهام الدوله»البته همان طور که فرموده اید، جواب درست زود می نویسم و به«نواب فیروز میرزا» هم آنچه باید گفت، گفته ام. در باب وجه، فدوی از«مهدی خان»خواسته ام. مخارج می فرمایند، صبح، تفضیل مخارج لازمه را عرض می کند. کاغذ«شیل صاحب»را فرستادم. مجری هم برای چند کتابچه لازم است بعد به نظر مبارک می رسد. باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر