رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-29

قربان خاکپای مبارکت شوم     دستخط همایون را زیارت کردم. معلوم است به هرچه رای مبارک پادشاهی، علاقه گرفته است، اختیار ملک و رعیت، هر دو با سرکار همایونی است. به امثال ما نوکرها چه رسیده که جسارت نماییم. باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر