رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-31

قربان خاکپای همایونت شوم     نقشه بوشهر را«نواب نصرةالدوله» به حضور مرحمت ظهور همایون آورده است. حالا به جهت قلعه و برج که در بوشهر ساخته می شود، دیدن آن نقشه، لازم است. جسارت کرده، مستدعی است که مقرر فرمایند که نقشه بوشهر را نزد فدوی بیاورند تا«حاجی قوام» حضور دارد، قرار این امر با حضور او داده شود. زیاده، چه جسارت نماید. الامر الاقدس، مطاع

اشتراک گذاری

ارسال نظر