رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از سالارالدوله

مکتوب دیگری از «ابوالفتح میرزا سالار الدوله» به«حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی»

هوالله

زنجان

جناب مستطاب شریعتمدار، مجتهد الزمان«حاج میرزا ابوالمکارم»سلمه الله تعالی ملاحظه نمایند

دیری بود از طرف آن جناب بی خبر بودم و آن اندازه موالفت که مرا با آن جناب بود، در حقیقت مایه ملامت شده بود که مرا با آن جناب، مودتی دیگر است و مایلم که همه وقت از سلامتی آن جناب، مستحضر و مسرور باشم. چنانکه در این نوبت که نوشتجات پستی رسید و مشروحه آن جناب را رسانید و اعتدال مزاج آن جناب را بشارت داد، مسرت ها بردم و خرسندی ها حاصل کردم و اکنون که پستی در جناح حرکت و شرف معاودت است، این مختصر را جواباً ایراد نموده و ادعیه مجابه آن جناب را مظان دعوت می خواهم و البته همه وقت مجاری حالات شریفه را اظهار خاطر مرا قرین مسرت خواهید داشت. فی نهم شهر ذیقعده 1319

«سالارالدوله»

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر