رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای برای دادخواهی

نامه ای به ریاست وزرا در زمان«رضاخان»و اعلام دادخواهی«منتصرالدوله»از«جهانشاه خان امیر افشار»  

۲۲ شهرشعبان ۱۳۳۹

مقام منیع حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا دامت عظمته

چند روز قبل تلگراف توقیف آقای«منتصرالدوله»رئیس قشون خمسه را که عموی فدوی است، حضورمبارک .. داده وعده بذل مرحمت فرموده، چون مشارالیه (را) فقط به ملاحظه«امیرافشار» دستگیرنموده اند وهیچ گونه تقصیری ندارد و چندماه هم حقوق اداری مشارالیه باقی(مانده) است و مابقی مقروض است در زنجان،  مستدعی است امر و دستور فرمائید حقوق دیوانی او را با اسب و اسبابی که ازمشارالیه توقیف شده، بدهند تا به دست طلبکارهای خود داده و بیاید طهران و در آنجا هم رسیدگی و استنطاق نمایند، هرگاه جزئی خلافی هم نموده باشد، همه قسم برای سیاست و مجازات حاضراست. امر، امر مطاع عالی است.

«حسنعلی میرشکار»

«نزد آقای سالارمنصورحکمران خمسه بفرستند، تکلیف جواب را معلوم دارند»

ورود به کابینه ریاست وزرا

به تاریخ ۱۹ ثور۱۳۰۰

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر