رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای به امین السلطان

نامه دستخط«مظفرالدین شاه»خطاب به«امین السلطان»درباره خرید مهمات و تفنگ

طهران

قصر گلستان

هو    وزیر اعظم، در باب عمل خرید اسلحه به شما دستخطی نوشته بودم. این فقره را ملاحظه بکنید، تعیین داریم خرید المهمات توپ ها را و خرید چهار، 4 هزار تفنگ. فردا خودت با وزیر در باب گفتگو بکن.«مفخم الدوله»را بخواه. خبرآریش بدهید. فرمان«ارفع الدوله»را بدهند امیر آخور ببرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر