نامه محبت آمیز ازناصرالدین شاه درجواب عریضه سرتیپ میرزاابراهیم خان مظفرالدوله

 

میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله، داماد عبدالله میرزا قاجار پسر یازدهم فتحعلی شاه است. میرزا ابراهیم خان پدر آقا خان مظفرالدوله سرتیپ حسین پاشا خان مظفرالسلطنه و علی قلی خان مظفر الدوله سوم است.

خاندان مظفری به استناد نوشته سیاحان آن روزگار مالک نیمی از روستاهای زنجان و حومه آن بودند.

 

 

السلطان ابن السلطان ،ناصرالدین شاه قاجار (سجع مهربزرگ ناصری درمکاتبات ومراسلات رسمی)  صحیح است(خط شاه)

مقرب الخاقان ،چاکرِارادت نشانِ دولت ابد بنیان؛ “محمدابراهیمخان مظفرالدوله ،سرتیپ اول” (که)بمراحم خاطراقدس همایون شاهنشاهی مباهی بوده، بداند: که عریضه ارادت فریضه آنمقرب الخاقان مورخه بیست وهشتم شهرجمادی الثانیه،دراوائل شعبان ازعرض پیشگاه حضورِمرحمت دستورِهمایون گذشت؛وازفقرات مسطوره اش که مفرط برفرط خدمات وزحمات آنمقرب الخاقان وسائرمامورین آن سامان بود . خاطرمرحمت ذخایر مبارک را باستحضارو رضایتمندی کامل،روی داد. حسن ارادت وفرط دولتخواهی آنمقرب الخاقان، پیوسته مقتضی است که درخدمات مهمه وامورات کلیه بطورصدق وراستی ودرستی حرکت کرده ،خاطرهمایون را ازقاعده خدمتگذاری ودولت پرستی خود راضی ومسرور دارد؛ ونوکرجمیعی خود را ،بمراحم علیّه دولت مستظهروامیدوارسازد. همانطور که حق هیچ عبادت دربارگاه کبریائی خداوندی بی اجرنیست؛ حق هیچ خدمت نیز درپیشگاه حضورشهریاری ،مهمل ومتروک نخواهدماند؛وبهرخادمی علی قدرمرتبه مرحمت ملوکانه شامل خواهد شد؛ چون چاپار درشُرف عودت بود برای مزیدافتخارآنمقرب الخاقان این همایون فرمان مبارک(شایدضمیمه نامه فرمانی هم در رقعه جداگانه اعطا شده!)، شرف اِصدار یافته امر ومقرر میفرمائیم که پیوسته مجاری امور را درجزوعریضجات صادقانه معروض داشته ،نوکر(ان)آنجا رابمراحم ملوکانه امیدوار دارد . ودر عهده شناسند شهرشعبان ۱۲۸۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *