رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقاشی «عباس میرزا»نایب السلطنه- متوفای 1250

در قسمت انتهایی نقاشی، نام«عیسی الفتی» 1321 به چشم می خورد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر