رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نجفقلی خان بختیاری

«نجفقلی خان بختیاری»ملقب به«صمصام السلطنه»نفر سوم از چپ با عصا ایستاده است

«نجفقلی خان بختیاری»متولد سال 1267 هجری قمری، پسر«حسینقلی خان ایلخانی بختیاری» و برادر بزرگ تر صلبی«حاج علیقلی خان سردار اسعد» بود. او مدتی رییس ایل بختیاری بود و در ظاهر به اشاره«سردار اسعد» برادر خود، ایل بختیاری را در محرم سال 1327 قمری به تصرف اصفهان، امر داد و پس از ورود«ضرغام السلطنه» به اصفهان و فتح آن شهر او نیز پس از چند روز به این شهر وارد شد و با هزار سوار، مسلط گردید. پس از فتح تهران، خلع«محمدعلیشاه»، استقرار مشروطیت و تسلط بختیاری ها بر اوضاع، «صمصام السلطنه» به تهران آمد و از سال 1329 قمری داخل کابینه شد و مقام وزارت پیدا کرد، تا در هنگام عودت«محمدعلیشاه» به ایران به ریاست وزرایی رسید و چندین بار نخست وزیر شد و کابینه تشکیل داد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر