رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نخست وزیر در تبریز

از راست:«مخبرالسلطنه»- «نظام الدوله دمبلی» از شخصیت های سرشناس و قدیمی آذربایجان

اشتراک گذاری

ارسال نظر