رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نازنین تر ز قدت در چمن حسن نرست- خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود

اشتراک گذاری

ارسال نظر