رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نوکرهای نواب والا

نوکرهای نواب والا«اعتضادالسلطنه»وزیر علوم

«میرزا اسدالله خان منشی»- «میرزا جوادخان»آجودان تلگراف 

اشتراک گذاری

ارسال نظر