رفتن به محتوا رفتن به فوتر

وزیرمختار روس

«فن اتر» وزیر مختار روس موقع ورود به تهران، سمت راست وی، خلیفه نمازخانه، نفر بعد«پرز کوویچ»رییس قزاقخانه، دست چپ او«اشتاینر» جنرال قونسول، پشت سر او«فون باخ»   

اشتراک گذاری

ارسال نظر