رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ولیعهد در میان رجال

از چپ:«شعاع السلطنه»-«رضاقلیخان هدایت»-«مظفرالدین میرزا»-«میرزا عبدالوهابخان»-«لطف الله خان»-«حاجی مشیرخان»-«اسدالله خان»-«محمدناصرخان»-«آنتوان خان»

اشتراک گذاری

ارسال نظر